Πολιτική Ποιότητας

Home / Πολιτική Ποιότητας

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Specifar S.A., έχοντας κατανοήσει την αναγκαιότητα των κανόνων καλής παραγωγής, των αρχών διασφάλισης ποιότητας, της καλής εργαστηριακής πρακτικής και της τήρησης των νομικών υποχρεώσεων, συμβάλλουν με την καθημερινή πρακτική και τις ενέργειές τους στην κοινή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Η υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της Specifar S.A., καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, το σύστημα δίκαιων αμοιβών που εφαρμόζει η εταιρεία, το αξιοκρατικό κλίμα και το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, εγγυώνται το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, με αποτέλεσμα την άμεση, έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την ευγενική αντιμετώπιση της κάθε απαίτησής τους.
Η διοίκηση της Εταιρίας, έχει επιλέξει ως μέσο για την ανάπτυξή της μια σαφώς καθορισμένη πολιτική για την ποιότητα. Μέσω της πολιτικής αυτής η εταιρεία δεσμεύεται ότι:

 • Παράγει και εμπορεύεται προϊόντα που συμμορφώνονται στα πρότυπα, στους κανονισμούς, τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Τα προϊόντα της είναι κατάλληλα και ασφαλή για την χρήση για την οποία προορίζονται,
 • Διαθέτει στην αγορά προϊόντα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους,
 • Επιδιώκει την αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους πελάτες της με άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους,
 • Εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρία περιλαμβάνουν:

 • μη ύπαρξη ανακληθέντων παρτίδων ή απορριφθέντων παρτίδων
 • βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης πελατών
 • άρτια και συνεπής παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων
 • μείωση του ποσοστού αστοχιών κατά την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο
 • αύξηση της παραγωγικότητας
 • μείωση των παραπόνων των καταναλωτών

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας, που παρακολουθούνται με ευθύνη του Δ/ντή Διαχείρισης Ποιότητας και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των ανασκοπήσεων του Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω η Specifar S.A. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας.

LinkedIn