Περιβαλλοντική Πολιτική

Home / Εταιρικο προφιλ / Περιβαλλοντική Πολιτική

Η SpecifarS.A. έχοντας ευαισθησία ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Σύμφωνα με αυτό, δεσμεύεται απόλυτα ότι αφενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωση του.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας στηρίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές, πάνω στις οποίες έχει αναπτυχθεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 1. Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα.
 2. Καθορίζει συγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους.
 3. Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων για την επίτευξη των συγκεκριμένων
 4. Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.
 5. Στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, στη μείωση των αποβλήτων, στη μείωση των εκπομπών και στο σχεδιασμό των προϊόντων με ένα περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.
 6. Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 7. Συμμετέχει σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους συνεργάτες, κρατικούς ή μη κρατικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία στο σύνολό της.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι η επιχειρηματική της ανάπτυξη σέβεται το περιβάλλον και φροντίζει για την τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι ενέργειες που αποδεικνύουν τη δέσμευση της εταιρίας είναι:

 1. η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των παραμέτρων που μπορεί να επηρεάσουν το περιβάλλον, από το αρμόδιο προσωπικό της εταιρίας, καθώς και η επέμβασή του, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων εκπομπών της κείμενης νομοθεσίας,
 2. η χρησιμοποίηση ειδικών συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών, αέριων ή υδατικών, στο περιβάλλον.
 3. η πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004, που διασφαλίζει τη συστηματική προσπάθεια της εταιρίας για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής της.
 4. η ετήσια ανασκόπηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων της, όπου αναλύονται τα αποτελέσματα και λαμβάνονται ενέργειες για βελτίωση και επαναπροσδιορισμό των περιβαλλοντικών της στόχων. Σε αυτά τα πλαίσια, επανεξετάζεται η Περιβαλλοντική Πολιτική και αν θεωρηθεί σκόπιμο αναθεωρείται.

 

>ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

LinkedIn